Rent a car Belgrade | Posetite Beograd

Turisti?ka organizacija Beograda

Posetite Beograd

Turisti?ka organizacija Beograda je javna služba Skupštine grada Beograda, osnovana sa idejom da obavlja poslove razvoja, o?uvanja i zaštite turisti?kih vrednosti na teritoriji Beograda. Naša misija je promocija Beograda kao atraktivnog turisti?kog odredišta, o?uvanje i razvoj turisti?kih, kulturnih i poslovnih vrednosti i potencijala grada.

Kao destinacijska menadžment organizacija, TOB u promociji Beograda, kao turisti?kog odredišta, objedinjuje turisti?ke usluge hotela, restorana, turisti?kih agencija, proizvo?a?a suvenira i starih zanata, organizatora manifestacija i svih drugih delatnosti koje pružaju usluge turistima koji pose?uju Beograd.

Naša vizija je da Beograd postane poželjno turisti?ko odredište na turisti?koj mapi Evrope, mesto koje se rado i uvek iznova pose?uje.

Naši ciljevi idu u korak sa strategijom razvoja turizma Beograda.

Posetiocima Beograda TOB pruža turisti?ke informacije, organizuje ture razgledanja grada autobusom, brodom, šetnje sa turisti?kim vodi?ima, pomaže u organizaciji kongresa i konferencija.

Za više informacija posetite https://www.tob.rs/sr