Rent a car Beograd | Registracija vozila i tehnički pregled

Registracija vozila Beograd

Ko smo mi?
Tra?ili ste pouzdanu firmu koja obavlja registraciju vozila u Beogradu? Preko na?eg sajta Registracija vozila Beograd mo?ete da obavite tehni?ki pregled i registraciju svih tipova vozila.

Pored registracije, osiguranja od auto odgovornosti i tehni?kog pregleda, ostale usluge koje pru?amo kako pravnim tako i fizi?kim licima su: odjava i pla?anje poreza na prenos vlasni?tva na celoj teritoriji Srbije, izdavanje probnih tablica, zaklju?enje KASKO osiguranja, izdavanje zelenog kartona, osiguranje stakala, osiguranje putnika, putno osiguranje, tehni?ki pregled itd.

Kod nas na sajtu vam je dostupan i kalkulator registracije vozila koji je informativnog karaktera ali dovoljan da mo?ete relativno precizno znati tro?kove va?e registracije

U na?im tehni?kim pregledima funkcioni?e i ?alter PO?TE gde se pored svih taksi za registraciju, mogu vr?iti i uplate ostalih ra?una. Nudimo vi?e mogu?nosti pla?anja fizi?kim licima ? na vi?e mese?nih rata ?ekovima gra?ana, svim platnim karticama kao i putem administrativne zabrane. 

Za?to da odabete nas?
Posebne pogodnosti koje pru?amo pravnim licima u cilju dugoro?ne i kvalitetne saradnje je kompletno vo?enje voznog parka kao i odno?enje i dono?enje dokumentacije u kratkom vremenskom roku. Uka?ite nam svoje poverenje i uverite se u ekspeditivnost i efikasnost na?eg tima jer na? moto je BRZO, TA?NO I KOREKTNO.

Kako da nas kontaktirate?
Uvek mo?ete da kontaktirate preko na?eg sajta registracija vozila Beograd: https://registracijavozilabeograd.rs