Car rental Belgrade | Poliklinika Beograd

Poliklinika Beograd

Operacija grudi, ugradnja silikona, estetska hirurgija, hirurgija, kardiologija, poliklinika Beograd, operacija nosa, operacija u?iju - tra?ili ste ove klju?ne rije?i na Google.rs jer su vam potrebne odre?ene medicinske usluge? Nema sumnje, na pravom ste mjestu.

Poliklinika Beograd je privatna klinika osnovana 2004. godine. Sme?tena je u op?tini Novi Beograd, u neposrednoj blizini hotela Jugoslavija. Vi?e od 15 godina lekari i eksperti klinike se bave le?enjem i zbrinjavanjem pacijenata kojima je neophodna stru?na medicinska pomo?. Najbolji i najstru?niji lekari u Srbiji iz svih oblasti medicine, odlu?ili su se da rade u na?oj klinici zbog mogu?nosti da le?e i poma?u pacijentima, zajednici i dru?tvu.

U Poliklinici Beograd svi pacijenti su dobrodo?li i jednako se tretiraju. Kroz maksimalnu posve?enost da pru?i kvalitetnu i profesionalnu uslugu, Poliklinika Beograd nudi brojne usluge iz gotovo svih oblasti medicine ? iz plasti?ne i estetske hirurgije, endokrine hirurgije, kardiohirurgije, kardiologije, endokrinologije, ginekologije, radiologije, gatroenterologije itd.

Uz najsavremeniju medicinsku tehnologiju koja je raspolaganju, na?i lekari i specijalisti su lideri u svojim oblastima medicine. Od radiolo?kog tehni?ara do medicinske sestre, prijemnog osoblja do ?efa plasti?ne hirurgije ? svi kadrovi klinike su maksimalno posvec?eni pru?anju kvalitetne nege svakom pacijentu. Na?i lekari i stru?no medicionsko osoblje na raspolaganju su vam svakog dana u godini.

Za vi?e informacija posetite na?u web stranicu https://www.poliklinika-beograd.com ili ako ?elite da nas kontaktirate posetite Kontakt stranu