Car rental Belgrade | Kasko osiguranje Beograd

Kasko osiguranje Beograd

Potrebno vam je kasko osiguranje, kasko osiguranje vozila, autokasko, kasko osiguranje plovila, kasko osiguranje stana - ku?e, putno osiguranje, zdravstveno osiguranje ili dobrovoljno penzijsko osiguranje? Na pravom ste mestu, mi smo kasko osiguranje Beograd

Mi smo agencija za osiguranje sa dvadesetogodi?njim iskustvom u ugovaranju, prodaji polisa i pomo?i prilikom naplate osiguranja u slu?aju nesre?e. Na? tim je spreman da odgovori na svako va?e pitanje koje se ti?e tipi?nih vrsta osiguranja kao ?to su:

Pored svega navedenog mo?ete nam se obratiti sa va?im specifi?nim zahtevom u vezi sa kasko osiguranjem ili obi?nim osiguranjem koje nije u standardnoj ponudi pa vam u, tom slu?aju, na?i saradnici mogu pripremiti posebnu ponudu krojenu prema va?im zahtevima i potrebama.

?ta je kasko osiguranje (autokasko)?

Naj?e??e se pojam kasko osiguranja vezuje za osiguranje automobila iako je to pogre?no jer kao ?to smo videli autokasko nije jedini vid kasko osiguranja ali je naj?e??i pa se stoga na sam pomen pojma kasko osiguranje naj?e??e misli na to.

Samim ugovorom o kasko osiguranju osigurava? se obavezuje da ?e nadoknaditi materijalne ?tete nastale na osiguranom vozilu te drugim osiguranim predmetima u vozilu i na vozilu ako te ?tete nastanu zbog ostvarenja osiguranog rizika, a  osiguranik se obvezuje za to platiti premiju osiguranja. Naravno ovo se sve odnosi i na stanove, ku?e kao i bilo koja druga prevozna sredstva kao ?to su ?amci, brodovi, kamioni, autobusi pa ?ak i avioni.

Posebne pogodnosti nudimo firmama koje ?ele da osiguraju svoje poslovne prostorije, magacine, proizvodne hale jer se  u njima i naj?e??e doga?aju nesre?e. Naravno, mo?ete osigurati i robu u magacinima od svake vrste nezgode kao ?to su poplava, po?ar ili sli?no.

Na? stru?ni tim je tu da vam pomogne prilikom naplate ?tete u slu?aju osiguranog doga?aja jer su na?i dugogodi?nji partnerski odnosi sa svim ve?im osiguravaju?im ku?ama u Srbiji garancija kvaliteta na?eg rada.

Kako da nas kontaktirate?

Za vi?e informacija o kasko osiguranju i osiguranju uop?te posetite na? web sajt https://kaskoosiguranjebeograd.rs ili nas kontaktirajte preko KONTAKT strane pozivom broja ili slanjem email upita.

Dobrodo?li u Kasko osiguranje Beograd