Car rental Belgrade | Land Rover, Jaguar i Ford servis

Land Rover, Jaguar i Ford servis

NINE d.o.o. je specijalizovani Land Rover servis i Jaguar servis, koji je osnovan jo? davne 1954 godine, i u kome se od po?etka primenjuju svi standardi i na?ini rada koje propisuje Land Rover. Servis je opremljen originalnom dijagnosti?kom opremom poslednje generacije, specijalnim alatima i obu?enim timom tehni?ara, koji su u stalnom kontaktu sa kolegama iz Land Rover-a.

Kod nas mo?ete obaviti:

NINE d.o.o je specijalizovani serviser za sve tipove automatskih menja?a na putni?kim vozilima, kao i na lako dostavnim vozilima.

Uz tehni?ku i logisti?ku podr?ku kompanije AUTRANS, koja je jedna od vode?ih Evropskih kompanija u segmentu automatskih menja?a, u mogu?nosti smo da na?im klijentima ponudimo:

Ukoliko imate potrebu za na?im uslugama posetite na? veb sajt https://rover.rs ili nas mo?ete kontaktirati preko stranice Kontakt